Årsmøtesaker

Årsmøteprotokollen er  underskrevet nå, selv om det ikke framgår av det som står her!Årmøtet 2016 er fastlagt til mandag 15. 2. kl 18.30 i Malvik kirkestue . AndersL Gjervan innleder årsmøtet med foredrag: Utvandringa til Amerika-


Her følger forslag til årsmelding fra styret:


 

Årboka

                                                                                                       

 

Årsmøteprotokollen fra årsmøtet 2012                                                                                                           

 

Årsmøtesaker 2012

Årsmelding for 2011                                                         Malvik historielag

Tillitsvalgte har i 2011 vært:

Leder: Joar Tapper Brobakk

Nestleder; Kjell Tangen

Sekretær; Marianne Z. Aarstrand

Kasserer; Aud Nanna Johnsen

Styremedlem: Per Jørgen Lorvik

Varamedlemmer; Asbjørn Nøstmo, Johan Ludvig Bjørnstad

Museumskomiteen; Joralf Halgunset, Marwell Dybvik, Lars Hoseth, Kari Pandre, Bjørn Kyllo

Registreringskomiteen; Kolbjørn Mjøsund, Paul Leister Hagen, Manda Malvik

Billedkomiteen; Anders Lauglo Gjervan, Arne Lie, Harald Lillehaug, Tore Greiner Eggan

Årbokkomiteen: Joralf Halgunset og Henry Malvik, vara Berit Vikhammer

Valgkomiteen; Jan Stokdahl, Jostein Brudeli, Bjørn Eide

Revisor; Joar Forbord

Møter

Arrangementer

Virksomhet knyttet til Fjølstadtrøa

Mye av lagets virksomhet er knyttet til Fjølstadtrøa.

Vi hadde tradisjonen tro slåttonn med servering av spekemat og slåttagraut da jobben var gjort. Det foregikk lørdag 16. juli med bra deltakelse i flott sommervær.                              Årsmøte

avholdes i Malvik kirkestue torsdag 29. mars kl.1830

Årsmøtesaker  i henhold til vedtekter. 

Møtet starter med en orientering om billedskatter i skuffer og gamle album og hvordan vi kan sikre disse for ettertida.

Årsmøtepapirer kan også hentes ut fra www.malvikhistorielag.no

Enkel servering            Vel møtt                                  Styret

Årsmøte i Malvik historielag torsdag 29. mars 2012 kl. 1830 i

Malvik kirkestue.

Forslag til dagsorden, jf. lagets vedtekter.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Valg av møteleder og sekretær og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.

3. Årsmelding 2011

4. Regnskap 2011

5. Fastsetting av kontingent for 2012.

6. Forslag til budsjett for 2012.

7. Innkomne forslag. Styret fremmer forslag om vedtektsendringer.

8. Valg

Etter årsmøtet kan aktuelle saker tas opp.

I MALVIK KIRKESTUE.

Aud N. Johnsen, nestleder er ikke på valg, 1 år igjen.

Kirsti Melvold, styremedlem, ikke på valg, 1 år igjen.

Oddvar Dahlberg og Gunnar Verkland vara, begge for 1 år.

Paul og Karen Marit Dybsland, ikke på valg, 1 år igjen.

Per Jørgen Lorvik, ikke på valg, 1 år igjen.

Ivar Eidem og Odd Hjørungnes medlemmer, ikke på valg, 1 år igjen.

Årbokkomiteen: Joralf Halgunset, ikke på valg, 1 år igjen, og Berit Vikhammer, tar gjenvalg for 2 år. Joar T. Brobakk tar gjenvalg som varamedlem for 1 år.

Ny revisor, Tore Sehm, 2 år, og ny vara Lars Hoset, 1 år.

Valgkomiteen: Egil Tjernvoll, leder, ikke på valg, 1 år igjen.

Årsmøtet avsluttes.

Forslag til dagsorden jf. lagets vedtekter

I løpet av beretningsåret har styret oppnevnt følgende medlemmer til Malvik kommunes gatenavn-komite; Anders Lauglo Gjervan med varamedlem Paul Leister Hagen (fast møtende).

ÅRSMØTE I MALVIK HISTORIELAG  BLE  AVHOLDT 11. FEBRUAR 2014            

Marianne Z. Aarstrand velges til sekretær for 2 år

Per Olav Nilsen velges til kasserer for 1 år

Det var 36 medlemmer  tilstede på årsmøtet.

-        årsmøtet ble annonsert i Malvikbladet 22. januar 2014 og ved utsending av e-post til de medlemmer som har det.

1.    Godkjenning av møteinnkalling.

3.    Til å underskrive protokollen ble Berit Vikhammer og Karl Ove Bjørnstad valgt.

Innkallingen godkjennes med denne kommentaren.

2.    Joar Tapper Brobakk ble valgt til møteleder og Marianne Zeiner Aarstrand til sekretær.

5.    Regnskap for 2013: kasserer beklager sitt fravær og leder gjennomgår regnskapet i hans sted. Revisors rapport godkjenner regnskapet. Kommentar fra Tore Sehm: Hva er pengene i Jon Herjuaunes minnefond brukt til?  I samråd med regionkonservator Birgitta Oden er disse   gått til lystette rullegardineri stua i våningshuset,  noe som omtales i årsmeldingen.  Kommentar til at kassebeløp er slått sammen med bankbokbeløp, dette må teknisk sett føres hver for seg. Regnskap godkjennes med merknad fra Tore Sehm.

6.    Kontingent: styret foreslår uendret kontingent 150 kr for enkeltmedlem og 200 kr for familiemedlemskap.

4.    Årsmelding for 2013 ble gjennomgått punkt for punkt. Denne ble godkjent med en kommentar fra Tore Sehm: Hvorvidt laget betalte for leders reiser til Rosendal og Oslo. Rosendalturen ble betalt av STHL, og Osloturen av laget, jf styrevedtak. Redegjort for i årsmelding og regnskap.

9.    Valgkomiteens innstilling:

Joar T. Brobakk velges til leder for 1 år